Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 272b

1. Spółka zarządzająca prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, na podstawie zawartej z towarzystwem będącym organem funduszu inwestycyjnego otwartego umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw.

2. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw wymaga zgody zgromadzenia uczestników funduszu na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą, zezwolenia Komisji oraz zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3b.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, spółka zarządzająca załącza:

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;

3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.

4. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1-3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;

3) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;

4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

6. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.

7. W związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw uczestnicy funduszu inwestycyjnego otwartego mają prawo w okresie od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której mowa w ust. 2, do dnia jej wejścia w życie, zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Spółka zarządzająca przejmująca zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw obowiązana jest przekazać uczestnikom tego funduszu na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw, następujące informacje:

1) oświadczenie, iż spółka zarządzająca uzyskała zezwolenie Komisji, o którym mowa w ust. 2;

2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2;

3) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wygasa, gdy spółka zarządzająca w terminie 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w odniesieniu do funduszu, którego dotyczy to zezwolenie.