Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 272c

1. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, spółka zarządzająca zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, z wyjątkiem wykonywania uprawnień do:

1) utworzenia funduszu lub subfunduszu;

2) reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi;

3) zmiany statutu funduszu;

4) wyboru i zmiany depozytariusza;

5) wyboru i zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu;

6) sporządzania prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów oraz zmiany ich treści;

7) zmiany celu inwestycyjnego funduszu oraz istotnej zmiany zasad polityki inwestycyjnej funduszu.

2. W związku z zawarciem umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, towarzystwo udziela spółce zarządzającej pełnomocnictw niezbędnych do zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw.

3. Prawem właściwym w stosunkach między funduszem inwestycyjnym otwartym a jego uczestnikami oraz między spółką zarządzającą, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, a jego uczestnikami jest prawo polskie.

4. Spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, odpowiada wobec uczestników tego funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które spółka zarządzająca odpowiedzialności nie ponosi.

5. Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 4, fundusz inwestycyjny nie ponosi odpowiedzialności.

6. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności spółki zarządzającej.

7. Towarzystwo może rozwiązać umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 3 miesiące.