Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 273

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że spółka zarządzająca narusza przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, Komisja informuje tę spółkę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznacza termin do ich usunięcia. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Komisja informuje o tym właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej.

2. Jeżeli pomimo środków podjętych przez państwo macierzyste albo z uwagi na to, że okazują się one niewystarczające lub nie mogą być zastosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, spółka zarządzająca nadal narusza przepisy prawa w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Komisja może, w drodze decyzji, po poinformowaniu właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej:

1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw;

2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł;

3) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) zakazać zawierania przez spółkę zarządzającą jakichkolwiek transakcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2a. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o zakazie wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw stała się ostateczna, towarzystwo rozwiązuje umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

3. Jeżeli wymaga tego ochrona interesów inwestorów lub innych podmiotów na rzecz których spółka zarządzająca świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 1 i 2. O zastosowaniu takich środków Komisja niezwłocznie informuje Komisję Europejską, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwe organy państwa macierzystego.

3a. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej informacji, że spółce zarządzającej zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie działalności, Komisja może podjąć działania wobec spółki zarządzającej zmierzające do ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego. W szczególności może:

1) nakazać spółce zarządzającej:

a) przekazanie towarzystwu, najpóźniej z dniem odebrania zezwolenia spółce zarządzającej, dokumentów dotyczących funduszu inwestycyjnego otwartego,

b) niezwłoczne udzielenie towarzystwu wszelkich informacji o stanie prawnym i faktycznym spraw funduszu inwestycyjnego otwartego,

c) uzyskiwanie zgody towarzystwa na podejmowanie czynności dotyczących zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw;

2) zakazać spółce zarządzającej wypłacania środków z rachunków otwartych na rzecz funduszu niewynikających z realizacji wymagalnych zobowiązań funduszu inwestycyjnego otwartego.

4. Komisja uchyla lub zmienia decyzję, o której mowa w ust. 3, w związku z otrzymaniem decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zmianę lub zniesienie zastosowanych środków.

5. Jeżeli Komisja uzna, że środki podejmowane przez właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej, o których mowa w ust. 2, są niewystarczające, może powiadomić o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

6. O każdym przypadku zastosowania środków, o których mowa w ust. 2, Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.