Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 274

1. Jeżeli spółka zarządzająca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, przedstawiciele właściwych organów państwa macierzystego tej spółki mają prawo wstępu, po uprzednim poinformowaniu Komisji, do pomieszczeń tych oddziałów w celu sprawdzenia, czy prowadzą one działalność zgodnie z przepisami prawa.

2. (uchylony).