Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 275

Do zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa zgodnie z przepisami tego rozdziału stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1 niniejszego działu.