Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 277

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zbywane tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA pod warunkiem, że:

1) fundusz inwestycyjny oferuje publicznie tytuły uczestnictwa i umarza je na żądanie uczestnika;

2) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tego funduszu jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności fundusz ten stosuje ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w rozdziale 1 działu V;

3) fundusz inwestycyjny jest obowiązany do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych;

4) fundusz podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz jest zapewnione przekazywanie, na zasadzie wzajemności, informacji dotyczących sytuacji finansowej i działalności funduszu między Komisją a tym organem nadzoru;

5) państwo, w którym fundusz inwestycyjny ma siedzibę, zapewnia równy dostęp do swojego rynku funduszom inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez towarzystwo.

2. Przez siedzibę funduszu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się siedzibę spółki, która zarządza tym funduszem, jeżeli fundusz ten nie jest osobą prawną.

3. Do zbywania tytułów uczestnictwa funduszy, o których mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1 niniejszego działu.