Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 279

1. Spółka zarządzająca funduszami inwestycyjnymi, o których mowa w art. 277, może utworzyć oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że:

1) spółka podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym oraz jest zapewnione przekazywanie na zasadzie wzajemności informacji dotyczących sytuacji finansowej i działalności spółki między Komisją a tym organem nadzoru;

2) państwo, w którym spółka ma siedzibę, umożliwia tworzenie na jego terytorium oddziałów przez towarzystwa.

2. Do oddziałów spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 niniejszego działu, z wyjątkiem art. 270 ust. 9.