Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 282

1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja, jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję.

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji stanowiących taką tajemnicę:

1) za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy;

2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do zawiadomienia;

3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby Celnej lub organom kontroli skarbowej - w zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych ustawach;

3a) przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą:

a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym",

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,

c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze uzupełniającym

- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą;

4) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:

a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści podjętych uchwał i decyzji, także w sprawach indywidualnych, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne - jeżeli ze względu na interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione,

b) do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pozostającego w związku z działalnością funduszu inwestycyjnego - w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów przed poniesieniem uszczerbku majątkowego na rynku papierów wartościowych lub towarów giełdowych;

5) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, lub w przepisach wykonawczych do ustawy o rachunkowości.

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie lokowania przez fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii Europejskiej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"