Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 285

1. Komisja, w terminie miesiąca od udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa, powiadamia Komisję Europejską oraz właściwe organy nadzoru państw członkowskich o:

1) udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa spółce akcyjnej będącej bezpośrednio lub pośrednio zależną od podmiotu podlegającego prawu państwa niebędącego państwem członkowskim;

2) nabyciu pakietu akcji towarzystwa, jeżeli nabywcą był podmiot podlegający prawu państwa niebędącego państwem członkowskim i w wyniku tej transakcji stał się on podmiotem dominującym wobec podmiotu, którego akcje były przedmiotem transakcji.

2. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 1, Komisja dołącza opis struktury grupy kapitałowej, z tym że w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opis powinien być sporządzony według stanu uwzględniającego nabycie akcji towarzystwa.

3. Komisja powiadamia Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o odmowie wydania zezwolenia, o której mowa w art. 23 ust. 2a, art. 61a ust. 6 i art. 272b ust. 5.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"