Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 286

1. Komisja współpracuje z właściwymi organami państw goszczących w zakresie nadzoru nad towarzystwami i spółkami zarządzającymi, które utworzyły oddział lub prowadzą działalność w formie innej niż oddział na terytorium tych państw.

2. Komisja dostarcza właściwym organom państw goszczących informacje o towarzystwach, które utworzyły oddział lub prowadzą działalność na terytorium tych państw w formie innej niż oddział, oraz o strukturze ich grupy kapitałowej.

3. (uchylony).

4. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów państw członkowskich o udzielenie informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania nadzoru określonego w ustawie.

5. Na zapytanie właściwych organów państwa członkowskiego Komisja niezwłocznie udziela informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy nadzoru w zakresie wynikającym z prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że podmiot niepodlegający nadzorowi Komisji prowadzi na terytorium państwa członkowskiego działania sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, Komisja informuje właściwe organy państwa członkowskiego o tym fakcie.

7. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa członkowskiego informacji, że podmiot niepodlegający nadzorowi tych organów prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działania sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, Komisja podejmuje stosowne działania oraz informuje organy, które przekazały informację, o wynikach tych działań.

8. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów państwa członkowskiego o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej.

9. Komisja może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie pracowników urzędu Komisji do udziału w postępowaniu wszczętym przez właściwe organy państwa członkowskiego wskutek wniosku Komisji, o którym mowa w ust. 8, a jeżeli czynności na terytorium tego państwa są wykonywane w toku kontroli lub w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonych przez Komisję - umożliwić udział w czynnościach pracowników tych organów.

10. Komisja może powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o sytuacjach, w których wniosek, o którym mowa w ust. 4, 8 i 9, nie został rozpatrzony niezwłocznie lub został odrzucony.

11. W przypadku otrzymania od właściwych organów państwa członkowskiego, w ramach ich uprawnień, wniosku o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej, Komisja może:

1) przeprowadzić kontrolę lub postępowanie wyjaśniające - w takim przypadku Komisja może umożliwić udział pracowników właściwych organów państwa członkowskiego w czynnościach podejmowanych w takich postępowaniach;

2) umożliwić właściwym organom państwa członkowskiego, które złożyły wniosek, lub wskazanym przez nie podmiotom przeprowadzenie działań kontrolnych lub wyjaśniających - w takim przypadku pracownicy urzędu Komisji mają prawo uczestniczyć w tych działaniach.

12. Komisja może odmówić udzielenia informacji lub wyjaśnień na zapytanie, o którym mowa w ust. 5, lub podjęcia działań na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 11, wyłącznie jeżeli:

1) udzielenie informacji lub wyjaśnień lub podjęcie działań może negatywnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przeciwko wskazanemu w zapytaniu lub wniosku podmiotowi i w sprawie tych samych działań zostało wszczęte postępowanie sądowe przed sądem Rzeczypospolitej Polskiej albo postępowanie takie zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku.

13. O odmowie, o której mowa w ust. 12, i jej przyczynach Komisja informuje właściwe organy państwa członkowskiego, które wystąpiły z zapytaniem lub wnioskiem.

14. Do kontroli i postępowania wyjaśniającego prowadzonych przez Komisję stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"