Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 307

W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wpływy z inwestycji kasy w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).",

b) w ust. 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.";

2) w art. 17 w ust. 1:

a) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) wpływy ze sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych ze środków Funduszu,",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wpływy z inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,";

3) w art. 18:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,",

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu i nabytych przez fundusz sekurytyzacyjny,";

4) w art. 21b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt 1 lub 3, a wierzytelność z tego tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi hipotecznemu lub funduszowi sekurytyzacyjnemu,".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"