Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 311

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 141 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte,";

2) w art. 142:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 2 % wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2a,",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Fundusz emerytalny może dokonywać lokat w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5 % wartości swoich aktywów.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"