Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 320

1. Zezwolenia i zgody udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych pozostają w mocy.

2. Towarzystwa posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przed wejściem w życie ustawy mogą także wykonywać działalność, o której mowa w rozdziale 2 działu XII.

3. Zezwolenie Komisji na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy uprawnia do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"