Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 323

W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy towarzystwo jest obowiązane dostarczyć Komisji:

1) listę podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych ze wskazaniem firmy (nazwy), adresu i siedziby tych podmiotów oraz nazwy funduszu inwestycyjnego, którego pośrednictwo dotyczy;

2) strukturę grupy kapitałowej towarzystwa ze wskazaniem firmy (nazwy), adresu i siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, procentowego udziału tych podmiotów w kapitale innych podmiotów należących do grupy oraz procentu ogólnej liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników tych podmiotów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"