Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 48

1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 196, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, działa system kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.

2. Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym lub interesami klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

2a. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA lub pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa.

2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności:

1) stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez towarzystwo;

2) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesów klientów towarzystwa i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;

3) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego;

4) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;

5) opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami uczestników funduszu inwestycyjnego i klientów towarzystwa;

6) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy oraz ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych;

7) posiadać strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy;

8) opracować i wdrożyć odrębne procedury działania w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwa oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo;

9) przeprowadzać należytą analizę przy doborze przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego;

10) dokumentować źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych w toku zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

2c. Towarzystwo nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2a, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klientów, potencjalnych uczestników, uczestników lub osób działających w ich imieniu albo przekazywanych klientowi, potencjalnemu uczestnikowi, uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;

2) opłat lub prowizji niezbędnych dla wykonywania działalności, o której mowa w ust. 2a;

3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi, potencjalnemu uczestnikowi lub uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz klienta lub uczestnika.

2d. Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA lub przed zawarciem umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego, przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 2c pkt 3 lit. a.

2e. Przepisy ust. 2c pkt 3 oraz ust. 2d stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.

2f. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego. W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji, w tym wskazuje metody jej obliczania.

2g. Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie. Oświadczenie biegłego rewidenta wydawane jest w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyk, wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną. Oświadczenie to towarzystwo niezwłocznie przekazuje Komisji. W przypadku gdy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych latach ocenie biegłego rewidenta podlegają zmiany w systemie, w tym również zmiany parametrów stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami samego systemu, aktualność i adekwatność systemu, w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie i rozmiarze działalności prowadzonej przez towarzystwo.

3. (uchylony).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"