Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 50

1. Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25 % różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1, a jeżeli towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok - na poziomie nie niższym niż 25 % różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż określony w art. 49.

3. Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250.000.000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02 % różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250.000.000 euro.

4. Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10.000.000 euro.

5. O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1 i w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia niezwłocznie Komisję.

6. Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie, w terminie 3 miesięcy, uzupełniona do wymaganego poziomu, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1-3, towarzystwo jest obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.

8. Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi nie zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65 ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana wyłącznie z certyfikatów podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki.

9. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub art. 196, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, które muszą spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"