Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 50a

1. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw, może w odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1, ust. 2b pkt 3, 6-9 i ust. 2f i 2g oraz art. 50 ust. 3.

2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenie ich spraw i równocześnie nie zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1 i 2b-2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50.

3. W przypadku gdy spółce zarządzającej, która na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie działalności albo Komisja zakaże jej wykonywania działalności w zakresie zarządzania tym funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw, towarzystwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia tego zdarzenia, dostosować zasady wykonywania działalności do przepisów ustawy.

4. W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny otwarty, którego organem jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz ten nie zbywa jednostek uczestnictwa.

5. Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad wykonywania działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja, w drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"