Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 58

1. Do wniosków spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:

1) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;

2) schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

3) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;

4) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 42 ust. 3;

5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

7) dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;

8) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;

9) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;

10) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

10a) w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

11) informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10 % udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;

12) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

12a) oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyk, wyznaczania całkowitej ekspozycji oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną danego funduszu;

13) statut funduszu inwestycyjnego;

14) umowę z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

15) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

16) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i kluczowe informacje dla inwestorów;

17) (uchylony);

18) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji - w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego.

19) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

1a. W przypadku spółki, która zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo załącza się dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-12.

2. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"