Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 67

1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa:

1) z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji;

2) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym;

3) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania funduszami inwestycyjnymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo nie wygasa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo jest organem funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca.

3. W przypadku rozwiązania funduszu inwestycyjnego w wyniku połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 208zk ust. 1, jeżeli towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym ani nie zawarło umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega wydłużeniu do czasu zaspokojenia wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego. Jeżeli towarzystwo przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie rozpocznie zarządzania innym funduszem inwestycyjnym ani nie zawrze umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a, to po upływie tego terminu nie może rozpocząć zarządzania funduszami inwestycyjnymi ani zawrzeć umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"