Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 71

Umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można zawrzeć wyłącznie z:

1) bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100.000.000 zł;

2) oddziałem instytucji kredytowej, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100.000.000 zł, albo

3) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"