Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 73

1. Członkowie organów depozytariusza i jego pracownicy nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa.

1a. Osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie oraz nie mogą być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

2. Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa będącego organem funduszu inwestycyjnego, którego aktywa rejestruje, lub spółki zarządzającej, która zarządza takim funduszem i prowadzi jego sprawy.

3. Jeżeli uczestnicy funduszu inwestycyjnego ponieśli szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków towarzystwa w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, domniemywa się, że depozytariusz, będący podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa, świadomie zaniechał wykonywania swoich obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"