Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 75

1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i 5.

2. Odpowiedzialność depozytariusza nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"