Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 77

1. Jeżeli depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu albo wykonuje je nienależycie:

1) fundusz inwestycyjny wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję;

2) Komisja może nakazać funduszowi inwestycyjnemu zmianę depozytariusza.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"