Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 81a

W przypadku gdy towarzystwo będące organem funduszu inwestycyjnego otwartego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, depozytariusz tego funduszu inwestycyjnego i spółka zarządzająca zawierają w formie pisemnej umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji, która powinna określać w szczególności:

1) opis zasad przechowywania aktywów funduszu w odniesieniu do poszczególnych klas aktywów funduszu inwestycyjnego;

2) opis postępowania w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego lub jego prospektu informacyjnego, w szczególności w zakresie odnoszącym się do obowiązków depozytariusza;

3) opis zasad wymiany informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania działalności spółki zarządzającej oraz depozytariusza, z uwzględnieniem uprawnień depozytariusza do weryfikowania informacji przekazywanych przez spółkę zarządzającą, w tym przeprowadzania przez depozytariusza wizyt w spółce zarządzającej;

4) opis zasad weryfikacji przez spółkę zarządzającą wypełniania obowiązków przez depozytariusza;

5) obowiązki stron w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6) zasady zmiany umowy oraz jej rozwiązania.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"