Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 87b

1. Uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru uczestników funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników. W sprawach dotyczących tylko subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy tego subfunduszu.

2. Listę uczestników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu uczestników sporządza podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i przekazuje ją towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień zgromadzenia uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę jednostek uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 87 ust. 2.

3. Od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników do dnia zgromadzenia uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"