Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 87c

1. Zwołujący zgromadzenie uczestników przed przekazaniem uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu zgromadzenia uczestników, w sposób określony w statucie funduszu inwestycyjnego dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu.

2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym otwartym, a jeżeli spółka zarządzająca zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy - spółka zarządzająca, zawiadamiając o tym każdego uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem zgromadzenia uczestników, z zastrzeżeniem art. 222 ust. 4.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) informację o miejscu i terminie zgromadzenia uczestników;

2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w art. 87a ust. 1, co do którego zgromadzenie ma wyrazić zgodę;

3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w art. 87b ust. 3;

4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista uczestników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu uczestników.

4. Zawiadomienie dokonywane w imieniu funduszu inwestycyjnego, który posiada uprawnienie do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, kierowane do uczestników funduszu w tym państwie członkowskim, powinno zostać dokonane w języku urzędowym tego państwa członkowskiego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"