Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 87d

1. Uczestnik może wziąć udział w zgromadzeniu uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników.

3. Przed podjęciem uchwały przez zgromadzenie uczestników zarząd towarzystwa jest obowiązany przedstawić uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 87a ust. 1, w tym odpowiedzieć na zadane przez uczestników pytania.

4. Przed podjęciem uchwały każdy uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1.

5. Każda cała jednostka uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu.

6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1, zapada większością 2/3 głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu uczestników.

7. Uchwała zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"