Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 88

1. Osobom, które dokonały wpłaty na jednostki uczestnictwa, fundusz jest obowiązany zbyć liczbę jednostek ustaloną zgodnie z art. 86 ust. 1.

2. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa.

3. Statut funduszu inwestycyjnego może określać minimalną kwotę, za jaką jednorazowo można nabyć jednostki uczestnictwa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"