Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 90

1. Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:

1) zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki;

2) odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 7 dni.

3. Do terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"