Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 13

1. Zakres gromadzonych informacji kryminalnych obejmuje następujące dane:

1) datę i miejsce popełnienia przestępstwa;

2) rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu;

3) sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie;

4) nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną;

5) informacje o:

a) osobach, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, lub w stosunku do których prowadzone są czynności operacyjno-rozpoznawcze,

b) przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem,

c) przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

d) numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa,

e) innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, obejmują:

1) dane personalne:

a) nazwisko,

b) imiona,

c) imiona i nazwiska poprzednie,

d) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,

e) datę i miejsce urodzenia,

f) płeć,

g) pseudonim,

h) adres miejsca zameldowania,

i) adres miejsca pobytu,

j) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ wystawiający dokument, numer, serię dokumentu,

k) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,

l) numer identyfikacji podatkowej NIP,

m) numer identyfikacyjny REGON;

2) inne dane przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności rysopis i przynależność do grupy przestępczej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"