Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 14

1. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 5 lit. a i e, są przechowywane w bazach danych przez okres 15 lat.

2. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b, c i d, są przechowywane w bazach danych przez okres 5 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Centrum może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 2, do lat 15.

4. Terminy, o których mowa w ust. 1-3, liczy się od dnia zarejestrowania informacji kryminalnych w bazach danych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli po dniu zarejestrowania nastąpiło przekazanie informacji kryminalnych przez Szefa Centrum, bieg terminów, o których mowa w ust. 1-3, liczy się od dnia ich przekazania.