Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19

Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie "podmiotami uprawnionymi", są:

1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

2a) Centralne Biuro Antykorupcyjne;

2b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) organy Straży Granicznej;

4) (uchylony);

5) organy celne;

6) organy podatkowe;

7) organy kontroli skarbowej;

7a) wywiad skarbowy;

8) Biuro Ochrony Rządu;

9) Żandarmeria Wojskowa;

10) organy informacji finansowej;

11) (uchylony);

12) organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i repatriacji;

13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

13a) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego przedstawiciel;

14) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej;

15) dyrektorzy parków narodowych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"