Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20

1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum są podmioty uprawnione oraz:

1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej,

2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste i rejestr zastawów,

3) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,

4) organy Państwowej Straży Pożarnej,

5) organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

5a) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Komisja Nadzoru Finansowego,

7) (uchylony),

8) (uchylony),

9) (uchylony),

10) Państwowa Straż Rybacka,

11) (uchylony),

12) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

13) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych,

14) dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,

15) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

16) (uchylony),

17) (uchylony),

18) Państwowa Straż Łowiecka

- zwane w niniejszej ustawie "podmiotami zobowiązanymi".

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne nieodpłatnie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"