Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 27

1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził:

1) nieprawdziwość przekazanej przez siebie informacji kryminalnej,

2) przekazanie informacji kryminalnej, której gromadzenie jest zabronione

- niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie Szefa Centrum.

2. Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia podmioty zobowiązane, które otrzymały od niego informację kryminalną, o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Informację kryminalną, o której mowa w art. 25 pkt 1-3, przekazaną Szefowi Centrum:

1) z urzędu - Szef Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu uprawnionego, który uprzednio przekazał tę informację;

2) na zapytanie - Szef Centrum niezwłocznie zarządza usunięcie jej z baz danych i wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej usunięcia oraz skład osobowy komisji.

4. Usuwanie informacji kryminalnej z baz danych w przypadku, o którym mowa w art. 25 pkt 4, następuje automatycznie.

5. Informację kryminalną, w przypadku, o którym mowa w art. 25 pkt 5, Szef Centrum usuwa z baz danych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio wypełnionej karty rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 2, od podmiotu uprawnionego, który uprzednio przekazał tę informację z urzędu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"