Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6

Do zadań Komendanta Głównego Policji, będącego Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej "Szefem Centrum", należy w szczególności:

1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

2) prowadzenie baz danych oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów prowadzenia;

3) opracowywanie analiz informacji kryminalnych;

4) zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonym i przetwarzanym w Centrum informacjom kryminalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1)) oraz przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

5) (uchylony).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"