Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 60

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249) w art. 15 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych,".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"