Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 63

W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w art. 5 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"