Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej wykonuje zadania, o których mowa w art. 18, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:

1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji;

2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;

3) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2;

4) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury;

5) współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;

6) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;

7) określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.

2. Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.