Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 4

1. Infrastruktura informacji przestrzennej, zwana dalej "infrastrukturą", obejmuje zbiory danych przestrzennych, zwane dalej "zbiorami":

1) odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane;

2) występujące w postaci elektronicznej;

3) utrzymywane przez:

a) organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,

b) osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury;

4) należące co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy.

2. W przypadku gdy większa liczba identycznych zbiorów danych przestrzennych jest w posiadaniu lub jest przechowywana w imieniu różnych organów administracji, przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do wersji referencyjnej, z której uzyskano pozostałe kopie.

3. W przypadku zbiorów utrzymywanych przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organ administracji może podejmować działania na mocy ustawy, wyłącznie za zgodą podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do tych danych.