Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 69

1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz organ wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązany do składania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

1a. Nadzór nad wykonaniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sprawują właściwi wojewodowie.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb składania informacji, o których mowa w ust. 1.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"