Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 72

W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82 oraz z 1996 r. Nr 52, poz. 235 i Nr 106, poz. 496) w art. 20:

1) w ust. 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem przepisów dotyczących nabywania akcji przez pracowników i rolników lub rybaków.",

2) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Przepis art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561) stosuje się odpowiednio."

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"