Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 11

1. Pracami Komisji Wspólnej kierują współprzewodniczący:

1) minister właściwy do spraw administracji publicznej, jako przedstawiciel strony rządowej;

2) przedstawiciel samorządu terytorialnego, wybrany przez członków strony samorządowej spośród ich grona.

2. Do zadań współprzewodniczących należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom Komisji Wspólnej;

2) ustalanie harmonogramu prac Komisji Wspólnej, w szczególności ustalanie terminów i porządku obrad kolejnych posiedzeń Komisji przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez członków Komisji;

3) ustalanie składów osobowych stałych i doraźnych zespołów problemowych;

4) powoływanie i odwoływanie współprzewodniczących stałych i doraźnych zespołów problemowych.

3. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej reprezentujący stronę rządową na wniosek współprzewodniczącego reprezentującego stronę samorządową lub z własnej inicjatywy może powoływać ekspertów Komisji oraz zlecać wykonanie opinii i ekspertyz na rzecz Komisji.

4. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej mogą zapraszać do udziału w pracach Komisji oraz jej stałych i doraźnych zespołów, z głosem doradczym, przedstawicieli administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i instytucji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"