Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20

1. Rada Ministrów na liście, o której mowa w art. 19 ust. 1, umieszcza kandydatów na członków i kandydatów na zastępców członków, wyznaczonych przez:

1) ogólnopolską organizację reprezentującą jednostki samorządu województw - w liczbie 10 kandydatów na członków i 10 kandydatów na zastępców członków;

2) ogólnopolską organizację reprezentującą jednostki samorządu powiatowego - w liczbie 3 kandydatów na członków i 3 kandydatów na zastępców członków;

3) ogólnopolskie organizacje reprezentujące następujące kategorie jednostek samorządu gminnego:

a) gminy liczące powyżej 300 tysięcy mieszkańców - w liczbie 2 kandydatów na członków i 2 kandydatów na zastępców członków,

b) gminy posiadające status miasta - w liczbie 3 kandydatów na członków i 3 kandydatów na zastępców członków,

c) gminy, których siedziby władz znajdują się w miastach położonych na terytorium tych gmin - w liczbie 1 kandydata na członka i 1 kandydata na zastępcę członka,

d) gminy nieposiadające statusu miasta i niemające siedzib swych władz w miastach położonych na terytorium tych gmin - w liczbie 2 kandydatów na członków i 2 kandydatów na zastępców członków

- reprezentowane w Komisji Wspólnej.

2. Strona samorządowa Komisji Wspólnej zapewnia reprezentowanie przez kandydatów na członków i kandydatów na zastępców członków w Komitecie Regionów wszystkich województw.