Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10

1. Osoby, o których mowa w art. 5 i art. 8 ust. 1:

1) mogą dokonywać wzajemnej wymiany informacji, w tym informacji chronionych na podstawie odrębnych ustaw, niezbędnych do prawidłowej realizacji celów Komitetu;

2) są obowiązane do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznały się w trakcie wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy.

2. Obowiązek nieujawniania informacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, trwa również po zaprzestaniu wykonywania zadań związanych z realizacją ustawy przez osoby, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz art. 5 i art. 8 ust. 1.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być udostępniane członkom Komisji Nadzoru Finansowego oraz członkom Rady Polityki Pieniężnej. Do członków Komisji Nadzoru Finansowego oraz do członków Rady Polityki Pieniężnej przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego , Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mogą upoważnić inne osoby do dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Do osób tych przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"