Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 15

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu:

"Art. 78a. Narodowy Bank Polski udostępnia Ministrowi Finansów dane, w tym dane indywidualne oraz zestawienia i oceny, o których mowa w art. 23 ustawy o Narodowym Banku Polskim, niezbędne w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 71 i 72.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"