Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) krajowym systemie finansowym - rozumie się przez to ogół podmiotów podlegających nadzorowi na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328);

2) Ministrze Finansów - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"