Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 6

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Komitetu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać uzasadnienie zwołania posiedzenia Komitetu, a ponadto może wskazywać proponowany termin tego posiedzenia. Z ważnych powodów posiedzenie Komitetu może być zwołane w terminie innym niż wskazany we wniosku.

4. Obsługę i przygotowywanie posiedzeń Komitetu zapewnia urząd obsługujący Ministra Finansów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"