Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o licencji syndyka

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 16

1. Dokument licencji syndyka zawiera:

1) numer licencji i datę przyznania;

2) oznaczenie i podpis organu przyznającego;

3) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;

4) numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;

5) fotografię posiadacza licencji;

6) podpis posiadacza licencji.

2. Za wydanie dokumentu licencji syndyka pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu licencji syndyka, z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji oraz wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej wnoszenia, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"