Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 11

1. Pracownicy Centrum stają się z dniem 1 kwietnia 2006 r. pracownikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z wyjątkiem pracowników Centrum wykonujących dotychczas inne zadania niż wymienione w art. 2, którzy stają się z tym dniem pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Dyrektor generalny Centrum, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, jest obowiązany zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)) stosuje się odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie trzech miesięcy od dnia przejścia do nowego pracodawcy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji pracodawcy.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści