Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 3

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

2) w art. 21 w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 4a," zastępuje się wyrazami "jednostki, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a,".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści